Torro

torro.jpg

Bye Bye Dear Sushi
I’m opting for Sashimi
All sticky rice free

Franz L Kessler

Torro by Sushi Rolls, Munich
Sushiworld